Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r  oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. 2018.1000  z  dnia  24.05.2018).

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest: Zespół Szkół w Jastrowiu, NIP:  767-171-59-88, ul. Poznańska 35, 64 –915 Jastrowie, tel.:, 672662191; adres e-mail: naszaszkola@jastrowie.pl

2. Celem zbierania danych jest realizacja ciążących  na administratorze obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  oraz ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. 2018.1000  z  dnia  24.05.2018).  Zbieranie  danych  jest  niezbędne  do  realizacji  zadań  szkoły wynikających z zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych  oraz interesie publicznymi realizacji statutowych zadań szkoły. Zadania te wynikają z mocy przepisów prawa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt. 2.  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz na podstawie zawartych odrębnych o umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania celu zawartego w pkt.2, po tym czasie zostaną zarchiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Jastrowiu pod następującym adresem e-mail: iodo@manthey.com.pl