Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespołu Szkół w Jastrowiu

Ul. Poznańska 35

64-915 Jastrowie

Zespół Szkół w Jastrowiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zsjastrowie.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.01.2023.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 01-09-2021

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół w Jastrowiu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Podgórna-Klocek
e-mail:gonia_podgorna@wp.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: naszaszkola@jastrowie.pl 

telefon: 67 266-21-91
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Zespołu Szkół w Jastrowiu znajduje się bezpośrednio przy ulicy Poznańskiej 35. Główne wejście do siedziby Zespołu Szkół w Jastrowiu usytuowane od strony placu za bramą wjazdową. Do budynku prowadzą drzwi rozwierne. Do wejścia budynku prowadzą schody, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się od strony szczytu budynku przy wjeździe.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych .

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Poznańskiej. Wewnętrzne klatki schodowe nie zapewniają dostępu dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Zespołu Szkół w Jastrowiu jest ograniczona liczba miejsc parkingowych znajdujących się przy budynku warsztatów szkolnych. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zespołu Szkól w Jastrowiu znajduje się budynek warsztatów szkolnych oraz sala gimnastyczna. Wstęp do tych budynków jest ograniczony dla osób z zewnątrz. Na terenie opisywanych budynków mogą znajdować się jedynie osoby upoważnione.